Başvuru tarihleri 18 Ocak 2022* - 4 Şubat 2022 (17:00) 
*21-22 güz dönemi notları transkripte işlendikten sonra  
Kabul mektubu son teslim tarihi:  31 Mart 2022
Hareketlilik dönemi:  Haziran 2022 - Haziran 2023
Hareketliliklerin en erken Haziran ayında başlaması öngörülmektedir fakat vize süreçleri dikkate alınmalıdır. 
Hareketlilik süresi:  En az 2 ay, en fazla 12 ay 

ERASMUS HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ / ERASMUS MOBILITY INFORMATION SEMINARS

 

Başvuru Şartları


1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 

1-Önlisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00

2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda (dönemlik 30 ECTS) ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

*Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

**YENİ**

Doktora Hareketliliği: Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)* yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

*“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma (fiziksel + sanal) hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

Yabancı Dil Sınavları


Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları 

EXAM

DATE

TIME

French Exam

14 Şubat 2022 Pazartesi 

13:30-15:30

English Exam

16 Şubat 2022 Çarşamba 

11:00-13:30

German Exam

17 Şubat 2022 Perşembe

11:00-13:00

Spanish Exam

18 Şubat 2022 Cuma 

14:00-16:00

Sınav yeri bilgisi başarılı başvuru yapan öğrencilerin std.yeditepe.edu.tr e-posta adreslerine gönderilecektir.

 • Yeditepe Üniversitesi Erasmus sınavlarından Minimum başarılı yabancı dil notu: 60 / 100
  • İki yıl geçerlidir. 
 • Minimum başarılı YDS / (e)YDS / YÖKDİL notu: 66 / 100
 • Minimum başarılı TOEFL IBT notu: 79
 • Minimum başarılı TOEFL PBT notu: 550 
  • TOEFL IBT ve PBT sınavları yalnızca Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi sınav merkezlerinden kabul edilir. 
  • TOEFL IBT Home Edition geçerli değildir. 

*Yeditepe Üniversitesi yabancı dil sınavları haricindeki sınav sonucunu ibraz etmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını başvuru esnasında KION sistemine yüklemelidirler. 

*Başvuru formunda hangi sınava girileceği seçilmelidir*

**Kabul aldığınız staj yerinin talep ettiği dilde sınava girilmelidir**

STAJ YERİ


Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • araştırma enstitüleri
 • vakıflar
 • okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

Staj yeri ilanları için linkteki web sitelerini inceleyebilirsiniz. 

Başvuru: online olarak KION sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Başvurmadan önce lütfen "Nasıl Başvurulur" sunumunu inceleyiniz. 

 • Başvuru sistemi sadece 18 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022 (17:00) tarihleri arasında açık kalacaktır. 
 • Sisteme giriş yapabilmek için OBS Sistemi kullanıcı adı ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.
 • İlk kez başvuru yapacak öğrencilerimizin “Değişim Programları Ön Başvuru Linki”ne tıklayıp ön kayıt alanlarını doldurmaları gerekmektedir.
 • Sistemde bir önceki yıla ait profili/uygulaması olan öğrenciler doğrudan sisteme giriş yapabilirler.
 • Başvuru sistemine zorunlu olarak yüklenmesi gereken belge olan transkript Öğrenci İşleri’nden onaylı olmalıdır. 
 • Başvurunun onaylanabilmesi için “Başvuru işlemini bitir” butonu tıklanarak sonlandırılmalıdır. Kesinleşmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

KABUL MEKTUBU 


Staj yerinden alınacak Kabul Mektubu aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 • Ad Soyad,
 • Yeditepe Üniversitesi'ndeki eğitim alanınız,
 • Ne kadar süreyle davet edildiğiniz (kesin tarihler yazılmalıdır), (Erasmus+ Staj süresi 60 günden az olamaz)
 • Staj yapılacak dil 
 • Stajda yapılacak işler 
 • Erasmus+ Öğrenci Yerleştirme/Staj Hareketliliği kapsamında kabul edildiğinizi belirtmelisiniz.
 • Kabul mektubu şirket antetli kağıdına basılmalı ve şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. (Şirket yöneticisinin adı yazılmalıdır.)
 • Staj yeri ve görevlerinin öğrencinin öğrenim gördüğü bölüme uygunluğu bölüm/ program Erasmus koordinatörüne danışılmalı ve kabul mektubu üzerine “uygundur” ibaresi alınmalıdır. (“Uygundur” yazısı ile birlikte koordinatörün adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır)
 • Akademik Koordinatörler listesi

 • Staj yeri kabul mektubu örneği

 • Kabul mektubu başvuru sırasında sunulabilir fakat zorunlu değildir. Başvuru ve sınav işlemleri bittikten sonra kabul mektubu son teslim tarihi 31 Mart 2022’dir. 

 

Değerlendirme


Asgari koşulları sağlayan ve dil sınavından başarılı olan öğrencilerin Erasmus Puanı 100lük sistemdeki GNO’nun yarısı ve dil puanın yarısı toplanarak hesaplanır.

Tüm ölçütler aşağıdaki gibidir: 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

- 10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan
 

Erasmus puanı oluşturulan öğrenciler bölüm/program bazında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır; başvuruda belirtilen partner üniversite tercihlerine ve partner üniversitelerin kontenjanlarına göre yerleştirilir.  

Hibelendirme


Erasmus Staj Hareketliliği için tahsis edilen hibenin sadece belirli bir süre için (en az iki ay olmak üzere) tüm öğrencilerin taleplerini karşılaması durumunda ilk hibe dağıtımında tüm öğrencilere belirlenen süre için hibe verilir. Uzatma talepleri, ilk kabulü iki aydan daha uzun süreli olan öğrencilere öncelik verilmek üzere, ek hibe ve/veya vazgeçen öğrencilerden kalan hibe miktarlarına göre değerlendirilir.

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında seçilen öğrencilere, toplam hibenin tüm öğrencilerin iki aylık staj süresini karşılamakta yetersiz olduğu durumda, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul performansına dayalı hibe dağıtımı yöntemi uygulanır.

Ayrıntılı hibe dağıtım yöntemi ve hibe kesintileri için tıklayınız.

Yerleşen tüm öğrencilere hibe tahsis edilmesi ilgili proje yılı için Üniversitemize tahsis edilmiş hibe miktarına göre değişir; dolayısıyla her öğrencinin hibelendirilmesi garanti değildir.                                 

Hibe miktarları aşağıdaki gibidir: 

Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödeme, toplam Erasmus+ hibesinin %80'idir. İkinci taksitin ödenmesi, öğrencilerin gerekli tüm işlemleri tamamlamalarına ve öğrencilerin akademik durumlarına (ders kredisinin en az yarısını başarıyla tamamlamalarına/geçmelerine) bağlıdır.

Kısa dönem doktora hareketliliği hibeleri:

14. Güne kadar günlük 

70 Avro 

15. Gün ve sonrası için günlük

50 Avro

İlave Hibe Desteği


Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, bütçe imkanları dahilinde, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.
 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Seyahat Desteği


 • Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar seyahat hibesi alabilir. 

 • Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

SubCategory
Outgoing